רוח הקודש מהי?

רוח הקודש מהי?- עיון בספר "דרך השם" לרמח"ל-

מתוך הספר:"אורות הרמח"ל"- הרב עודד דוד

דרך השם פרק ג - בעניין רוח הקודש והנבואה

קיצור ביאור חלק ג' פרק ג':

רוח הקודש והנבואה הם עניינו של פרק זה.

בהתפתחות האדם - ישנן שתי רמות בהשכלה ובלמידה:

א. רמה אנושית טבעית - השכלה טבעית.

ב. רמה רוחנית פלאית סודית – השכלה נשפעת.

לרב קוק ישנה שיטה בלימוד הסוד והיא דומה לשיטת הרמח"ל.

ההשגות של הסוד נלמדות מתוך ה"אני העצמי", הן מפתחות את הכישרונות הפנימיים, משפיעות על השכלת תחומי החול ומביאות עימן מציאות של ודאות בנכונותן ושלילת הספיקות.

נבואה - אצל הרמב"ם היא שכלית ואצל ריה"ל היא פלאית ועל שכלית.

הרמח"ל קרוב לריה"ל.

מה רואה הנביא? לפי הרמח"ל הוא צופה בדימויים שמצויים בספירת המלכות.

יחד עם הדימויים יש לנביא הבנה בפתרון של המראה הנראה בחזונו.

לשון הרמח"ל:

"רוח הקודש

א. הנה חוקק הבורא יתברך בטבעו של האדם, שיהיה מתלמד מבין ומשכיל בהשקיפו על הנמצאים ובחינותיהם, וממה שמתגלה לפניו יתבונן וידרוש את שאינו מתגלה, עד שישיגהו ויעמוד עליו, וזהו דרך ההשכלה הטבעית.

אמנם עוד גזר, שימצא לו השכלה מעולה מזו מאוד, והיא ההשכלה הנשפעת, והיינו שיושפע לו שפע ממנו יתברך על ידי איזה אמצעיים שהכין לזה, ובהגיע השפע ההוא אל שכלו, יוקבע בו ידיעת עניין מה בבירור בבלתי ספק ובבלתי טעות, וידע הדבר בשלמות סבותיו ותולדותיו, כל דבר במדרגתו. ועניין זה נקרא רוח הקודש.

ב. והנה בדרך זה ישיג עניינים מה שבגדר ההשכלה הטבעית, אך ביותר ברור וכמו שכתבתי, וישיג גם כן עניינים מה שאין בגדר ההשכלה הטבעית שתשיגם, ומכלל זה העתידות והנסתרות.

ג. ואולם מדרגות על מדרגות נמצאו בדבר, בין בעניין כוח השפע הנשפע, בין בזמן השפעו, בין בדרך הגיעו אל האדם, ובמהות הדברים המתגלים ונודעים לו על ידי זה. אמנם בכולם תהיה ההשפעה בדרך שירגיש בה המושפע בבירור.

אכן עוד יקרה, שיושפע בלב האדם שפע שיעמידהו על תוכן עניין מהעניינים, אך לא ירגיש בו המושפע אלא כמי שנופלת מחשבה בלבבו, ויקרא זה לפעמים על דרך הרחבה "רוח הקודש" בדברי חז"ל, או השפעה נסתרת.

אבל רוח הקודש באמת הוא שיהיה ניכר ונרגש בבירור לבעליו, וכמו שכתבתי".

ביאור חלק ג' פרק ג':

רוח הקודש:

מקדים הרמח"ל ומציין שישנה מדרגה של "השכלה טבעית" שבה משכיל האדם באופן אנושי טבעי, והיא אינה קשורה למדרגות הרמות שברצונו לדבר אודותיהן.

הדבק בבורא מקבל בנוסף לחוויה המרוממת והמטהרת של הדבקות בעצמה, גם ידיעות עליונות הקרויות "השכלה נשפעת". זהו שפע המלווה בבהירות ההבנה ובוודאות גמורה לגבי אמיתות הידיעות הניתנות. ידיעות אלו נקראות "רוח הקודש". יש בהן מדרגות שונות של עומק וז?כ?ו?ת הידיעות. ידיעות אלו משפיעות על הידיעות הטבעיות אנושיות ומעניקות להן עומק ומימדים נוספים, אך אין זה עיקר עניינן. העניין המהותי ברוח הקודש הינן הידיעות הנסתרות שאינן ניתנות להשגה בדרך ההשכלה הטבעית, ובכלל ידיעות אלו נכללות ידיעות לגבי העתיד האישי והכללי "העתידות והנסתרות".

בפרק זה מרמז הרמח"ל על תפיסתו את תורת ההכרה של הסוד.

בספר "אורות הקודש" מסביר הרב קוק את תפיסתו בעניין תורת הסוד[1]:

"חכמת האמת שהיא באה מהתגלות רוח הקודש מבארת את כל ההארות, העולמים כולם, מצד הטוהר השכלי, שהדמיון יש לו קצת אחיזה בהם"[2] .

כלומר תורת הסוד מקורה בגילויי רוח הקודש, יש בה תובנות שכליות, היא נובעת מטהרת האדם, ומתגלה בעיקר בשכל, אך גם בדמיון.

ידיעות הקבלה אינן נלמדות רק מבחוץ ע"י קריאת ספרי הסוד אלא:

"מגמתה של חכמת הרזים לכל מהלכה, היא פיתוח כוח הנשמה עד כדי עמידה על כוחה הפנימי, לשאוב ממקורה בלי שום הצטרכות של התלמדות אמצעית"[3].

כלומר אלו תובנות שיש בהן למידה מבפנים.

לימוד פנימיות התורה ותורת הרזים עוזרת לאדם לפתח את כישרונותיו וכוחותיו הפנימיים:

"מגמת הפנימיות לשחרר את האדם, על ידי התעלותו, על ידי התפתחותו, בגילוי כל כישרונותיו הפנימיים, זאת היא מגמתנו. שפנימיות הדברים היא המגמה האלוקית שבהוויה, מגמת עריגת הכמיסה (אל הכמוס) של האדם"[4].

לפי דברי הרב קוק הסוד הוא פנימיות המציאות. הוא "הסוד" שמחיה את העולם מתוך פנימיותו, ולכן האדם בשאיפתו להכיר את עצמו נמשך אל תורת הסוד, ובאמצעותה יכול לגלות את מטרת חייו, או את "הכמיסה" - הרצון הכמוס והנסתר שמוביל את רגשותיו וכל התנהלותו.

השגת הסוד מושגת לא באופן מודרג אלא בהופעות דילוגיות של "בבת אחת":

"התנוצצות רוח הקודש

על פי התנוצצות של רוח הקודש משיגים בבת אחת ללא יגיעה, סדרי חכמה רבה הכוללים בקרבם עדן, יופי, קדושה, ברכה, אהבה, גבורה, ומשיגים את העולמות על פי השתלשלות סדרם כמו שהם גלויים בנשמה, שחציבתה היא מכולם." [5]

כלומר, היות וידיעות אלו מושגות לנשמה המצויה למעלה בעולם הנשמות, הן מופיעות בבת אחת ומגלות את הסדר הנסתר של הבריאה - עולם הספירות שממנו נחצבה הנשמה.

למעשה, היות והנשמה היא ה"עצמי" של האדם והיא בנויה ע"פ חוקיות הספירות לכן השגת העצמי היא השגת סודות הבריאה של תורת הסוד.

ישנו א"כ קשר חשוב בין מודעות והשגת העצמי לבין לימוד הסוד.

חשיבות הלימוד המופיע "בבת אחת" מובלטת אצל הרב קוק:

"הופעת האמת והלימוד

אין האמת מתגלה לאדם קטעים קטעים, אלא על ידי הופעה כללית בבת אחת.

וכל טורח הלימוד של הקטעים הוא בא להכשיר את האדם להופעה כללית זו."[6]

עצם העובדה שרמח"ל מציב את רוח הקודש כדרך להשגת הסוד מוכיחה את הקשר הזה.

השפעת רזי תורה על השכלת החולין אף היא נידונה אצל הרב קוק:

"החול באספקלריא של קודש

"אחת מהתעודות של התגלות רזי תורה בעולם היא להשקיף גם על החול מתוך האספקלריא של קודש. לדעת שאין באמת חול מוחלט בעולם. ונמצא שעל ידי זה מתקרבים הערכים יחד

ואחדות העולמים מתבלטת ורוח האדם הולך ומתגדל, ומעשיו הולכים ומתאדרים, ביסוד חיים עליונים"[7].

ודאות:

עם לימוד הפנימיות מופיעה על האדם ודאות באמיתותן של הכרותיו הפנימיות.

ובלשון הרמח"ל בפרקנו:

"ובהגיע השפע ההוא אל שכלו, יוקבע בו ידיעת עניין מה בבירור בבלתי ספק ובבלתי טעות, וידע הדבר בשלמות סבותיו ותולדותיו, כל דבר במדרגתו."

ודאות זו נידונה בסדרת קטעים ב"אורות הקודש". נביא ציטוט קצר לדוגמא:

"מתגברות עלינו ההופעות, חזיונות מחזיונות שונים באים לנגד רוחנו.. ועל כל חזיון נולד המיון פנימי. מהיכן כל זה בא?... ראשית החזון וודאותו מהיכן הוא נמשך?"

הופעות ההשכלה הנשפעת מתרחשות אצל האדם והוא תמה מה מקור הודאות שהוא חש?

תמיהה זו יוצרת עצבון: "והנשמה מצטערת בעצבונה על שמחת עושרה".

העצבון מעדן את הרוח, מחדד את השכל, ומרענן את האדם, ואז חווית הודאות מתחזקת ומתחדשת:

"ידיעות מקוריות ומקוריות של מקוריות, והקשבות, רבות ערך נולדות, והן באות עם תעודת וודאותן, והן מעלות את הנשמה למקום עליון."[8]

מכאן שהספק והוודאות באים בתנועה תנודתית של "רצוא ושוב". הספק מוביל לוודאות וחוזר חלילה. זוהי הכניסה והיציאה במדרגת ה"חכמה". שהיא הדרגה שממנה נובעת "הודאות".

על מקורן של הידיעות הפנימיות שיש לאדם אין לשאול שכן הם באות מהנשמה ולא מבחוץ.

כך כותב הרב קוק :

"שלילת הספיקות"

"על הידיעות העליונות אין מקום לשאול מהיכן יודעים.

כשמוצאים בקרב הנשמה רוח עליון ואוצר ידיעות מסודרות, מתאימות זו לזו, זהו היותר עליון שבברורים. כל ידיעה הבאה מתוך מחקר אינה כי אם אמצעי לידיעה עליונה זו שהנשמה מפכה מקרב עומקי עומקים שלה. האמצעי היותר מוכשר לבא למידה עליונה זו היא דבקות בהשם בכל כח והגיון רזי תורה".[9]

גם רבי נחמן מברסלב דיבר על צורת השגת הסוד בבת אחת:

"כתיב אחור וקדם צרתני". כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות, והשכל הזה מכונה בשם אחור. ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוקי, וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. והתלהבות הלב נולד מחמת תנועות השכל, כי טבע התנועות שמוליד חום, ולפי מהירות תנועות השכל כן מוליד חום בלב. נמצא על ידי שפע אלוקי, שהשכל נשפע לאדם במהירות, שאין צריך להשתמש בשום הקדמה, על ידי זה המהירות, שלהבת הלב עולה מאליה "(ליקוטי מוהר"ן תורה כא').

ההשגה באה עם חווית ודאות שלה קורא הרמח"ל: "הרגשה": "אמנם בכולם תהיה ההשפעה בדרך שירגיש בה המושפע בבירור."

מדרגה דומה, אך נמוכה מרוח הקודש היא מחשבה הנופלת בלב האדם ב"השפעה נסתרת": "שיושפע בלב האדם שפע שיעמידהו על תוכן עניין מהעניינים, אך לא ירגיש בו המושפע אלא כמי שנופלת מחשבה בלבבו". מדרגה זו נקראת בדרך הרחבה - רוח הקודש, אך היא למעשה שייכת לרמה נמוכה יותר והיא מגיעה אל האדם בלי ההרגשה הודאית המיוחדת לרוח הקודש.

 

 

________________________________________

[1] תפיסתו בענין הדרך ללימוד הקבלה מוסברת באריכות בסדרת הקטעים העומדים תחת הכותרת "אור הרזים" באוה"ק ח"א עמ' פג'- קיב'.

[2] אוה"ק ח"א עמ' צ'.

[3] אוה"ק ח"א עמ' צה'.

[4] שם עמ' צז'.

[5] שם עמ' קלז'.

[6] שם עמ' קעט'.

[7] שם עמ' קמג'.

[8] אוה"ק ח"א עמודים רג'- ריט' "הודאות המקורית".

[9] אורות הקודש ח"א עמ' רט'.

logo בניית אתרים